НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

За проекта

Име на проекта
Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности
Тип проект
Еразъм+ К2 Стратегическо партньорство между училища
Партньори
Испания, България, Франция, Италия, Литва,  Португалия
Цели
Повишаване качеството на образованието и резултатите от обучението.
Разучаване и прилагане на ефективни стратегии за усъвършенстване на ключовите компетентности.
Подобряване квалификацията на учителите и подкрепа за младите учители. 
Дейности
Укрепване сътрудничеството между образователни организации с цел реализиране на обмен на добри практик
Прилагане на иновативни методи в обучението.
 Продължителност на проекта – 24 месеца